Uživatelská smlouva (EU)

Fyzická osoba-podnikatelka Dina Pavlovna Sultanova, dále jen Držitel práv, jednající na základě zápisu státní registrace v Jednotném státním rejstříku právnických osob, fyzických osob-podnikatelů a veřejných formací číslo 2010350000000323197 ze dne 05.06.2023, adresuje tuto smlouvu (dále jen Smlouva) kterékoli osobě (neurčitému okruhu osob), která projevila vůli uzavřít smlouvu za níže uvedených podmínek (dále jen Uživatel).

Tato Dohoda je podle článku 633 občanského zákoníku Ukrajiny veřejnoprávní smlouvou, jejíž přijetí podmínek (akceptace) znamená provedení činností stanovených Dohodou.

Před přijetím této Smlouvy vás žádáme, abyste si pozorně přečetli následující podmínky používání. Využíváním služeb Držitele práv rozumíte podmínkám uvedeným v této Smlouvě a zavazujete se je dodržovat. Pokud s některými ustanoveními Smlouvy nesouhlasíte nebo vám nejsou jasná, jste povinni odmítnout využívání služeb Držitele licence. Bez souhlasu s podmínkami této smlouvy není dovoleno využívat služby Držitele práv.

1. Definice

1.1 Podmínky Smlouvy upravují vztahy mezi Držitelem práv a Uživatelem a obsahují následující definice:

1.1.1. Nabídka - tento dokument (Smlouva) zveřejněný na internetu na následující adrese: /publichnaya-oferta

1.1.2. Akceptace - úplné a bezpodmínečné přijetí nabídky provedením úkonů uvedených v bodě 3.1. Smlouvy.

1.1.3 Nositel práva - fyzická osoba podnikatelka Dina Pavlovna Sultanova, která nabídku podala.

1.1.4. Uživatel - právnická osoba nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavřela Smlouvu formou akceptace za podmínek obsažených v nabídce.

1.1.5. Platforma - soubor webových stránek umístěných na virtuálních serverech a tvořících jednotnou strukturu, umístěný na internetu na adrese: eu.nspclub.org, nspclub.pl, nspclub.de, nspclub.it, nspclub.fr, nspclub.es, nspclub.ro, nspclub.nl, nspclub.gr, nspclub.cz, nspclub.pt, nspclub.sk, nspclub.lt, nspclub.lv, nspclub.ee, nspclub.dk, nspclub.fi, včetně subdomén.

1.1.6 Obsah - informace prezentované v textových, grafických, audiovizuálních (video) formátech na Platformě, které jsou jejím obsahem. Obsah Platformy se dělí na hlavní - uživatelský obsah a pomocný - administrativní obsah, který je vytvářen Držitelem práv za účelem usnadnění fungování Platformy, včetně rozhraní Platformy.

1.1.7 Jednoduchá (nevýhradní) licence - nevýhradní právo Uživatele užívat výsledek duševní činnosti specifikovaný v bodě 2.1 Smlouvy, přičemž Držitel práv si vyhrazuje právo poskytovat licence dalším osobám.

1.1.8. Osobní účet - virtuální nástroj osobní samoobsluhy Držitele licence umístěný na Platformě.

1.1.9.Osobní účet uživatele - jedinečné přihlašovací jméno a heslo pro vstup do Osobního účtu.

1.1.10.Zboží - věci hmotného světa, jakož i nevýhradní licence k právu užívat předměty duševního vlastnictví (mimo jiné následující produkty: kurzy, školení, webináře, analytické testy, konzultace), prezentované k prodeji na Platformě Držitele práv.

1.1.11. Objednávka - řádně provedená žádost Uživatele o zakoupení a doručení seznamu Zboží vybraného na Platformě Držitele práv na adresu uvedenou Uživatelem.

2.Předmět smlouvy

2.1 Tato Smlouva definuje podmínky a postup používání Platformy, která je vlastněna a spravována Držitelem licence.

2.2 Držitel práv zaručuje, že je vlastníkem majetkových práv k Platformě.

2.3 Objednáním Zboží prostřednictvím Platformy Uživatel souhlasí s touto Smlouvou a všemi jejími podmínkami.

2.4. Objednávku Zboží může Uživatel učinit následujícími způsoby:

- telefonicky: +380931775773

- e-mailem: [email protected], [email protected];

- prostřednictvím online konzultanta na webových stránkách naší Platformy;

- prostřednictvím messengerů uvedených na webových stránkách;

- je provedena Uživatelem samostatně na Platformě Držitele práv.

2.6 Uživatel si samostatně vybere Zboží na Platformě a vloží je do Košíku, aby mohl učinit objednávku. Vložení Zboží do Košíku není objednávkou, Uživatel může samostatně Zboží v Košíku smazat a přidat před učiněním objednávky.

3.Přijetí podmínek smlouvy

3.1. Akceptací (přijetím nabídky) je okamžik, kdy Uživatel klikne na tlačítko "Přečetl jsem si podmínky smlouvy a souhlasím s nimi".

3.2. Smlouva o koupi a prodeji Zboží se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Držitel práv obdrží zprávu o záměru Uživatele koupit Zboží.

3.3 Provedením úkonů o přijetí nabídky v pořadí stanoveném tř. 3.1 Smlouvy Uživatel zaručuje, že se seznámil se všemi podmínkami Smlouvy, souhlasí s nimi, plně a bezvýhradně je přijímá a zavazuje se je dodržovat.

3.4 Uživatel tímto potvrzuje, že akceptace (provedení úkonů směřujících k přijetí nabídky) se rovná podpisu a uzavření Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

3.5 Nabídka vstupuje v platnost okamžikem jejího umístění na internetu na Platformě a zůstává v platnosti až do odvolání nabídky.

3.6. Tato Dohoda je zveřejněna v písemné podobě na Platformě. V případě potřeby může být kterékoli osobě na požádání poskytnuta možnost přečíst si listinnou verzi Dohody.

3.7.Dohodu lze přijmout pouze jako celek. Poté, co Uživatel akceptuje podmínky této Dohody, nabývá platnosti smlouvy uzavřené mezi Držitelem práv a Uživatelem, a taková smlouva jako listinný dokument podepsaný oběma stranami se neuzavírá.

3.8 Pro organizaci interakce mezi Držitelem práv a Uživatelem si Uživatel samostatně zaregistruje Osobní účet.

3.9 Držitel práv si vyhrazuje právo provádět změny této Smlouvy bez zvláštního upozornění, v této souvislosti se Uživatel zavazuje pravidelně sledovat změny ve Smlouvě. Nové znění Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na této stránce, pokud nové znění Smlouvy nestanoví jinak. Aktuální znění Smlouvy je vždy k dispozici na této stránce Platformy.

4.Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Držitel práv se zavazuje:

4.1.1 Držitel práv se zavazuje do 10 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné písemné výzvy Uživatele odstranit na své náklady Uživatelem zjištěné nedostatky Platformy, a to: 4.1.2 Odstranit nedostatky Platformy zjištěné Uživatelem:

- nesoulad obsahu Platformy s údaji uvedenými v bodě 2.1 Smlouvy;

- přítomnost materiálů, jejichž šíření je zakázáno zákonem, v Platformě.

4.1.2 Poskytnout Uživateli informace o hlavních spotřebitelských vlastnostech Zboží, úplný název (jméno) firmy Držitele práv, cenu a podmínky nákupu Zboží, jeho dodání, životnost, trvanlivost a záruční dobu, postup platby za Zboží, jakož i dobu, po kterou je platný návrh na uzavření smlouvy, tj. úplné, spolehlivé a dostupné informace charakterizující nabízené Zboží.

4.1.3 Zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo bránit Uživateli ve výkonu práva na užívání Platformy v mezích stanovených Smlouvou.

4.1.4 Poskytovat informace o problematice práce s Platformou prostřednictvím e-mailu, fóra, blogu. Aktuální e-mailové adresy naleznete v sekci "Kontakty" Platformy na adrese.

4.1.5. Po zadání Objednávky na Platformě zaslat Uživateli potvrzení prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonického hovoru manažera. Manažer dohlížející na tuto Objednávku upřesní podrobnosti Objednávky, dohodne datum, místo a čas doručení. Pokud sklad Držitele práv nemá objednané Zboží nebo požadované množství objednaného Zboží, informuje o tom Držitel práv Uživatele telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím messengerů.

4.1.6 Veškeré osobní údaje a další důvěrné informace o Uživateli používat pouze pro poskytování služeb v souladu se Smlouvou a Zásadami ochrany osobních údajů.

4.1.7 Zajistit důvěrnost informací zadaných Uživatelem při používání Platformy prostřednictvím osobního účtu Uživatele, s výjimkou případů, kdy jsou tyto informace umístěny ve veřejně dostupných sekcích Platformy (např. chat).

4.1.8 Radit Uživateli ve všech otázkách souvisejících s Platformou. Složitost problému, rozsah a podmínky poradenství určuje v každém konkrétním případě Držitel práv samostatně.

4.2 Uživatel je povinen:

4.2.1. Používat Platformu pouze v rozsahu těchto práv a způsoby stanovenými ve Smlouvě.

4.2.2.Při registraci v osobním účtu uvádět skutečné, nikoliv fiktivní údaje. 4.2.3. V případě zjištění nevěrohodnosti poskytnutých informací, jakož i v případě, že má Držitel práv důvodné pochybnosti o jejich věrohodnosti (včetně toho, že se při pokusu o kontaktování Uživatele ukáže, že poskytnuté kontaktní údaje neexistují), má Držitel práv právo jednostranně ukončit vztahy s Uživatelem, smazat Uživatelův účet a zablokovat přístup na Webovou stránku.

4.2.3 Udržovat v tajnosti a nesdělovat třetím osobám informace o svém hesle, které umožňuje přístup k osobnímu účtu Uživatele. Pokud se tyto informace z jakéhokoli důvodu stanou známými třetím osobám, Uživatel se zavazuje je neprodleně změnit.

4.2.4. Uvádět následující údaje o svých kontaktních údajích, telefonní číslo, příjmení, jméno, otcovské jméno, adresu a čas doručení Objednávky, e-mailovou adresu, jakož i zanechat případné komentáře.

4.2.5. Přísně dodržovat a neporušovat podmínky Smlouvy, jakož i zajistit důvěrnost obchodních a technických informací získaných ve spolupráci s Držitelem práv.

4.2.6. Zdržet se kopírování v jakékoli formě, jakož i úprav, doplňování, šíření Platformy, obsahu Platformy (nebo jeho části), jakož i zdržet se vytváření odvozených předmětů na jejím základě bez předchozího písemného souhlasu Držitele práv.

4.2.7. Nepoužívat žádná zařízení nebo počítačové programy, které by zasahovaly nebo se pokoušely zasahovat do procesu normálního fungování Platformy Držitele práv.

4.2.8.Neprodleně informovat Držitele licence o všech skutečnostech nezákonného používání Platformy třetími osobami, o kterých se dozvěděl.

4.2.9. Používat Platformu, aniž by porušoval majetková a/nebo osobnostní nemajetková práva třetích osob, jakož i zákazy a omezení stanovené platnými právními předpisy, včetně mimo jiné: autorských a příbuzných práv, práv k ochranným známkám, známkám služeb a označením původu, práv k průmyslovým vzorům, práv k užití vyobrazení osob.

4.2.10. Nepovolujte zveřejňování a přenos materiálů nezákonné, obscénní, hanlivé, pomlouvačné, hanobící, výhružné, pornografické, nepřátelské povahy, jakož i materiálů obsahujících obtěžování a znaky rasové nebo etnické diskriminace, vyzývajících ke spáchání činů, které mohou být považovány za trestný čin nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, jakož i materiálů považovaných za nepřípustné z jiných důvodů, materiálů propagujících kult násilí a krutosti, materiálů obsahujících vulgární výrazy.

4.2.11. Nerozesílat reklamní materiály v osobních zprávách ostatním uživatelům bez jejich předchozího souhlasu se zasíláním takových materiálů (SPAM).

4.2.12. Plnit další povinnosti stanovené Smlouvou.

4.3 Držitel práv má právo:

4.3.1. Pozastavit nebo ukončit registraci a přístup Uživatele k Platformě, pokud se Držitel práv důvodně domnívá, že Uživatel provádí protiprávní činnost.

4.3.2. Shromažďovat informace o preferencích Uživatele a způsobu používání Platformy (nejčastěji používané funkce, nastavení, preferovaná doba a délka práce s Platformou atd.), které nejsou osobními údaji, za účelem zlepšení fungování Platformy, diagnostiky a prevence poruch Platformy.

4.3.3 Vyžádat si od Uživatele při registraci do osobního účtu nebo kdykoli jindy doplňující informace o jeho pozici a povolání, včetně společnosti, kterou zastupuje. Držitel práv má právo odmítnout uživateli umožnit používání Platformy (až do smazání osobního účtu uživatele) nebo omezit její používání podle vlastního uvážení, pokud uživatel není zaměstnancem společnosti nebo zástupcem osoby, pro kterou je Platforma určena, nebo pokud uživatel odmítne poskytnout požadované informace. Držitel práv je oprávněn dle vlastního uvážení poskytnout omezený přístup na Platformu za účelem seznámení se s ní i dalším osobám, které nevykonávají hlavní činnost.

4.3.4 Jednostranně měnit Smlouvu vydáním jejího nového vydání.

4.3.5 Odstranit uživatelský obsah na žádost oprávněných orgánů nebo zainteresovaných osob v případě, že tento obsah porušuje platné právní předpisy nebo práva třetích osob.

4.3.6. Dočasně zastavit provoz Platformy, jakož i částečně omezit nebo zcela zastavit přístup na Stránky do doby dokončení nezbytné technické údržby a (nebo) modernizace Platformy. Uživatel není oprávněn požadovat náhradu škody za takové dočasné pozastavení služeb nebo omezení dostupnosti Platformy.

4.4. Uživatel je oprávněn:

4.4.1.Používat Platformu v rozsahu a způsoby stanovenými ve Smlouvě.

4.5. Uživatel nesmí souhlasit s uzavřením této Smlouvy, pokud nemá zákonné právo používat Platformu v zemi, kde se nachází nebo kde má bydliště, nebo pokud nedosáhl věku, kdy je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít.

5.Podmínky používání

5.1. Za předpokladu, že Uživatel dodržuje tuto Smlouvu, je mu udělena jednoduchá (nevýhradní) licence k používání Platformy pomocí osobního počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, a to v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě, bez práva na udělování podlicencí a postoupení.

5.2. V souladu s podmínkami Smlouvy uděluje Držitel práv Uživateli právo používat Platformu následujícími způsoby:

5.2.1. Používat Platformu k prohlížení, čtení, zanechávání komentářů a jiných záznamů a realizaci dalších funkcí Platformy, včetně reprodukce na monitoru (obrazovce) příslušného technického prostředku Uživatele;

5.2.2. Krátce načíst do paměti počítače pro účely používání Platformy a jejích funkcí;

5.2.3 Citovat prvky obsahu Platformy Uživatele s uvedením zdroje citace, včetně odkazu na URL adresu Platformy.

5.3 Uživatel nesmí při používání Platformy nebo jejích částí provádět níže uvedené činnosti:

5.3.1. Upravovat nebo jinak měnit Platformu, včetně jejího překladu do jiných jazyků.

5.3.2.Kopírovat, distribuovat nebo revidovat materiály a informace obsažené na Platformě, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné a vyvolané implementací funkcí dostupných konkrétnímu Uživateli.

5.3.3.Narušovat integritu bezpečnostního systému nebo provádět jakékoliv činnosti zaměřené na obcházení, odstraňování nebo deaktivaci technických prostředků ochrany; používat jakékoliv softwarové kódy určené k narušení, vymazání, poškození, simulaci nebo porušení integrity Platformy, přenášených informací nebo protokolů.

5.4. Veškerá práva, která nebyla Uživateli výslovně udělena v souladu s touto Smlouvou, si ponechává Držitel práv.

5.5. Platforma je Držitelem práv poskytována ve stavu "tak, jak je" ("AS IS"), bez záručních závazků Držitele práv a bez jakýchkoli závazků k odstraňování závad, provozní podpoře a vylepšení. Veškeré informace na webových stránkách jsou pouze orientační a neměly by být považovány za alternativu lékařského poradenství. Držitel práv neodpovídá za žádnou diagnózu, kterou uživatel na základě materiálů na stránkách stanoví. Držitel autorských práv rovněž neodpovídá za obsah jiných internetových zdrojů, na které jsou v tomto článku uvedeny odkazy. Nepoužívejte samoléčbu. Pokud máte obavy o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, poraďte se s lékařem.

5.6. Pokud jde o uživatelský obsah, uživatel zaručuje, že vlastní nebo má potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění k užívání a uděluje nositeli práv právo užívat veškerý uživatelský obsah v souladu s touto smlouvou; má písemný souhlas a (nebo) svolení každé osoby, která se nějakým způsobem vyskytuje v uživatelském obsahu, k použití osobních údajů (včetně případné podoby) této osoby za účelem zveřejnění a užívání uživatelského obsahu.

5.7 Přijetím podmínek této smlouvy uděluje Uživatel Poskytovateli licence a ostatním Uživatelům nevýhradní bezúplatné právo používat (jednoduchá licence) materiály, které Uživatel přidá (zveřejní) na Platformě v sekcích určených pro přístup všech nebo části Uživatelů (chaty, diskuse, komentáře atd.). Uvedené právo a/nebo povolení k užívání materiálů se uděluje současně s přidáním těchto materiálů Uživatelem na Platformu, a to na celou dobu trvání výhradních práv duševního vlastnictví nebo ochrany nemajetkových práv k uvedeným materiálům pro jejich užívání na území všech zemí světa.

6. Osobní údaje a zásady ochrany osobních údajů

6.1. Za účelem plnění podmínek Smlouvy Uživatel souhlasí s poskytnutím a souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem Ukrajiny ze dne 01.06.2010 "O ochraně osobních údajů" za podmínek a pro účely řádného plnění Smlouvy. Pod pojmem "osobní údaje" se rozumí osobní údaje, které o sobě Uživatel poskytuje za účelem provedení akceptace.

6.2 Držitel práv zaručuje důvěrnost osobních údajů Uživatele a umožňuje přístup k osobním údajům pouze těm zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují k plnění podmínek Smlouvy, přičemž dbá na to, aby tyto osoby dodržovaly důvěrnost osobních údajů a bezpečnost osobních údajů při jejich zpracování. Držitel práv se rovněž zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných od Uživatelů, a to bez ohledu na obsah těchto informací a způsob jejich získání.

6.3. V případě, že Uživatel ztratí identifikační údaje (přihlašovací jméno/heslo) pro přístup k osobnímu účtu, má právo si tyto informace vyžádat od Držitele práv zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu Držitele práv.

6.4 Informace (osobní údaje) získané Držitelem licence nepodléhají zveřejnění, s výjimkou případů, kdy je jejich zveřejnění povinné podle zákonů Ukrajiny nebo nezbytné pro provoz Platformy a jejích funkcí (například při zveřejňování komentářů v sekci "Komentáře" Platformy se pod komentářem napsaným Uživatelem zobrazuje jméno, datum a čas odeslání komentáře).

7. Odpovědnost smluvních stran

7.1 Strany odpovídají za neplnění nebo nesprávné plnění svých povinností v souladu s podmínkami Smlouvy a právními předpisy Ukrajiny.

7.2 Držitel práv nepřebírá odpovědnost za soulad Platformy s účelem použití.

7.3 Držitel práv neodpovídá za technické výpadky v provozu Platformy. Držitel práv se však zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření, aby takovým přerušením zabránil.

7.4 Držitel práv neodpovídá za žádné jednání Uživatele související s využíváním udělených práv k užívání Platformy; za škody jakéhokoli druhu, které Uživateli vzniknou v důsledku ztráty a/nebo vyzrazení jeho dat nebo v procesu užívání Platformy.

7.5 Pokud třetí osoba vznese vůči Držiteli práv nárok v souvislosti s porušením Smlouvy nebo platných právních předpisů Uživatelem, porušením práv třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví) Uživatelem, zavazuje se Uživatel nahradit Držiteli práv veškeré náklady a ztráty, včetně úhrady případných náhrad a dalších nákladů spojených s takovým nárokem.

7.6 Držitel práv neodpovídá za obsah zpráv nebo materiálů Uživatelů platformy (Uživatelský obsah), za názory, doporučení nebo rady obsažené v takovém obsahu. Držitel licence neprovádí předběžnou kontrolu obsahu, pravosti a bezpečnosti těchto materiálů nebo jejich součástí, jakož i jejich souladu s požadavky platných právních předpisů a dostupnosti potřebného rozsahu práv Uživatelů k jejich povinnému užívání.

7.7 Poskytovatel licence neodpovídá za škody způsobené Uživateli v důsledku nesprávného používání Zboží objednaného na Platformě.

8. Řešení sporů

8.1. Reklamační řízení pro předsoudní řešení sporů vyplývajících z této Smlouvy je pro Smluvní strany závazné.

8.2. Reklamační dopisy zasílají Strany doporučeně s dodejkou na adresu sídla Strany.

8.4. Lhůta pro vyřízení reklamačního dopisu je 15 pracovních dnů ode dne jeho doručení adresátovi.

8.5. V případě nemožnosti předsoudního řešení sporu se spor projedná u soudu v souladu s platnými procesními právními předpisy Ukrajiny.

9.Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s ukrajinským právem. Otázky neupravené touto dohodou se řeší v souladu s právními předpisy Ukrajiny. Veškeré případné spory vyplývající ze vztahů upravených touto dohodou se řeší v souladu s postupem stanoveným platnými právními předpisy Ukrajiny. Všude v textu této dohody se výrazem "právní předpisy" rozumí právní předpisy Ukrajiny.

10. Odeslání objednávky

Objednané výrobky jsou odesílány ze schváleného střediska společnosti Nature's Sunshine pro Evropu:

Nature's Sunshine Products Poland Sp. z o.o.
se sídlem ve Varšavě na adrese:
Sídlo společnosti Sunshine Nature na adrese: ul. Olkuska 7, 02-604, Varšava,
tel.: (22) 311 21 00;
fax: (22) 311 21 01,
e-mail: [email protected]

10.Adresy a údaje o stranách

10.1. Držitel práva: Mgr:

Dina Pavlovna Sultanova FLP.

právní adresa: Kotlyarevskogo 8, město Smela, Čerkaská oblast, Čerkaský okres, 20703.

RNUCPN: 2986914601

Položit otázku
Pozor: HTML není podporováno! Použijte prostý text.